<source id="6su64"><mark id="6su64"><delect id="6su64"></delect></mark></source>
<video id="6su64"><mark id="6su64"></mark></video>
<source id="6su64"></source>

GI?I THI?U

C?ng ty TNHH ?i?n t? tild là m?t nhóm phát tri?n, s?n xu?t và bán ph? ki?n truy?n th?ng c?a các c?ng ty s?n xu?t ph? ki?n truy?n th?ng di ??ng tích h?p quy m? l?n. S?n ph?m ?a d?ng hoàn ch?nh, ch?t l??ng ?n ??nh, c?ng su?t cao, tu?i th? cao, th?i gian ch? lau, ??c tính ho?t ??ng an toàn, ?áng tin c?y và ?n ??nh. C?ng ty t?p h?p m?t nhóm các chuyên gia k? thu?t v?i kinh nghi?m phong phú, qu?n ly kinh doanh xu?t s?c và l?i bán hàng, thi?t l?p h? th?ng R &amp; D am thanh, h? th?ng m?ng ti?p th? và h? th?ng d?ch v?, ???c thành l?p trong l?nh v?c l?i th? c?nh tranh. T? vi?c mua nguyên li?u ??n quá trình s?n xu?t ki?m soát ch?t l??ng tuan th? nghiêm ng?t h? th?ng Qu?n Ly Doanh Nghi?p Hi?n ??i is09001, và ?? th?ng qua ch?ng nh?n qu?c t? is09001, Ch?ng nh?n FCC/CE, c?ng ty v? ch?t l??ng s?n ph?m, tuan th? nghiêm ng?t các tiêu chu?n qu?c t?. V?i vi?c kinh doanh c?a c?ng ty ti?p t?c phát tri?n, ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a khách hàng, c?i thi?n h? th?ng d?ch v? và n? l?c m? r?ng th? tr??ng n??c ngoài, ngày có quy?n l?c ??i v?i c?ng ty thành l?p c?ng ty c?ng ngh? ?i?n t? (HK) v?n phòng H?ng K?ng, chi nhánh Phúc Ki?n Tuy?n Chau, chi nhánh Qu?ng Chau, chi nhánh C?n Minh, Chi nhánh ?ài nguyên S?n Tay, c?ng ty tham quy?n. Ngày ??n m?c hi?u su?t n?ng l??ng cao nh?t (t?c ??) ?? theo d?i b??c ?i c?a nh?ng thay ??i trên th? tr??ng, ?? t?i ?a hóa ?áp ?ng nhu c?u c?a khách hàng tùy thu?c vào ni?m tin c?a c?ng ty r?ng nh?ng ngày n?ng l??ng. H? th?ng bán hàng và d?ch v? d?a trên tham quy?n cho vi?c b? trí ??ng b?ng s?ng Chau Giang ??n H?ng K?ng nh? m?t c?a s?, m? c?a th? tr??ng n??c ngoài, và c? g?ng t?o ra m?t c?ng ty th??ng hi?u n?i ti?ng th? gi?i.

xem thêm

TIN T?C

Kéo dài tu?i th? pin ?i?n tho?i di ??ng c?a b?n v?i nh?ng m?o nhanh này

B?ng n?i dung: 1. Gi?i thi?u 2. T?i ?u hóa cài ??t thi?t b? 3. Qu?n ly ?ng d?ng n?n 4. ?i?u ch?nh cài ??t hi?n th? 5. Gi?m m?c s? d?ng k?t n?i 6. S? d?ng các ch? ?? ti?t ki?m pin 7. 8. Kéo dài tu?i th? pin trong khi s?c cau h?i th??ng g?p (Cau H?i Th??ng G?p) 9. k?t lu?n 1. Gi?i thi?u ?i?n tho?i di ??ng ?? tr? thành m?t ph?n thi?t y?u trong cu?c s?ng hàng ngày c?a chúng t?i, giúp chúng t?i lu?n k?t n?i, Hi?u qu?,

2023-08-18 xem thêm

Khai thác n?ng l??ng c?a pin ?i?n tho?i di ??ng Blackberry

Pin ?i?n tho?i di ??ng Blackberry trao quy?n cho ng??i dùng tr?i nghi?m di ??ng ?áng tin c?y và kh?ng b? gián ?o?n. Là x??ng s?ng c?a các thi?t b? Blackberry, Pin hi?u su?t cao này mang l?i nhi?u l?i th? cho bàn.

2023-07-26 xem thêm

Khám phá Pin ?i?n tho?i di ??ng Blackberry

Pin ?i?n tho?i di ??ng Blackberry là m?t thành ph?n quan tr?ng cung c?p n?ng l??ng cho các thi?t b? Blackberry mang tính bi?u t??ng. ???c bi?t ??n v?i tu?i th? pin ??c bi?t, ?i?n tho?i di ??ng Blackberry ?? tr? thành m?t l?a ch?n ph? bi?n cho các chuyên gia và cá nhan tìm ki?m các c?ng c? giao ti?p và n?ng su?t ?áng tin c?y.

2023-07-26 xem thêm

Nhà máy 24 n?m, pin ?i?n tho?i di ??ng, màn hình ?i?n tho?i di ??ng, s?c d? phòng, b? ?àm

2023-06-25 xem thêm

xem thêm

色欲av伊人久久大香线蕉影院,国产午夜一区二区在线观看m,亚洲无码乱伦,久久手机精品视频
<source id="6su64"><mark id="6su64"><delect id="6su64"></delect></mark></source>
<video id="6su64"><mark id="6su64"></mark></video>
<source id="6su64"></source>